top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on www.janiwallenius.fi henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.9.2020. 
 

1. Rekisterinpitäjä
Jani Wallenius, Lahti
 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
jani.wallenius@lh.lahti.fi
 
3. Rekisterin nimi
Valkoposkihanhien karkotuksen idearekisteri
 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Lähetetyt tiedot voivat olla myös nimettömiä.

Henkilötietojen/ideoiden käsittelyn tarkoitus on kerätä ideaoita ja ajatuksia valkoposkihanhien karkotukseen sekä kerätä ihmisten kokemuksia aiheesta. Mikäli sähköpostiosoite on jätetty, niin sen kautta voidaan lähettää lisätietoja koskien hanhikarkotuksen etenemisestä.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi tai nimimerkki, yhteystiedot ja vapaan sanan kirjoitus. Tiedoista tallennetaan ne, jotka lähettäjä on kaavakkeeseen osoitteessa www.janiwallenius.fi antanut.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeella, puhelimella tai sähköpostilla.
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja käytetään vain yleisellä tasolla eikä henkilön nimeä tai yhteystietoja julkaista ulkopuolisille ilman asianmukaisen suostumusta.

 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
 
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee sähköpostillai rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 

bottom of page